ވަޒީފާތައް

އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MANDHU COLLEGE
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަންދު ކޮލެޖުގެ އެކަޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

ކޮލެޖުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރަރއިންނަށް ގުޅައިގެން ކުރަންޖެހޭ ދުވަހީ މުއާމަލާތްތައް ކުރުން

ކޮލެޖުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރަރއިންނަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ފޯރުކޮށްދިނުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
 • ސީ ވީ ކޮޕީ
 • ތަޢުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • ކޮވިޑް ވެކްސިން ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ރެފަރަންސް ލެޓަރ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްޓިވް ލިސިނިންގ
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ޝެޑިއުލިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 އޮކްޓޯބަރު 2021