ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް
 • ސީވީ
 • ތައުލީމީ ސެޓިފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • ރެފަރަންސް ލެޓަރ
 • ކޮވިޑް ވެކްސިންކާޑުގެ ކޮޕީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ޝެޑިއުލިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
4 އޮކްޓޯބަރު 2021