އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކިޔަވައިދުމުގެ ދާއިރާގެ ޙަރަކާތްތަކާއި، ވިޔަފާރި ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތެކެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
  • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
  • ޖެނެރަލް ޓިއުޝަން ކްލާސް
  • ވޮކޭސަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު