ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
26,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
26,000 ރުފިޔާ+
-
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

 

 
 
 
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އިންވެސްޓަރ ސާރވިސަސް ކޯޑިނޭޓަރ – އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް

 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

"އިންވެސްޓަރ ސާރވިސަސް ކޯޑިނޭޓަރ – އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް" ވަޒީފާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

 

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްއާއި ގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި:  މި ވަޒީފާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 25 މެއި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ. ހުށަހަޅާ ސިޓީ، ސީ.ވީ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި) އަދި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ރެފަރެންސް ސިޓީ މި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެޑްރެސްކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ [email protected]  އީމެއިލްއަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު 14:00–08:00 ދެމެދު 3323668 ފޯނަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

Terms of Reference
Investor Services Coordinator
Invest Maldives established under the Ministry of Economic Development, is the lead Government agency
for promoting foreign investments and for the management of strategic economic development projects.
The Investor Services Coordinator will work in the Investor Services Directorate under Invest Maldives.
Key Responsibilities
The Investor Services Coordinator will be an integral part of the Investor Services Directorate team
responsible for undertaking the following:
1. Collaborate and coordinate with local and foreign government agencies, organisations and the
private sector to enhance inward foreign direct investments.
2. Provide guidance and assistance to foreign investors in investing and setting up businesses in the
Maldives.
3. Receive and process foreign investment applications.
4. Receive and process proposals submitted under the Unsolicited Proposals Policy.
5. Manage the secretariat of the Board of Investments established under the SEZ Act and provide
administrative and technical support in administering the SEZ regime.
6. Review and analyze commercial proposals and prepare documentation for negotiations with
investors.
7. Prepare position papers relating to strategic economic projects implemented by the Ministry
8. Organise forums, seminars, events and other activities to promote Maldives as a foreign investment
destination.
9. Participate in international fairs, expos and events to promote foreign investment opportunities in
the Maldives.
10. Produce publications and multimedia content pertaining to investment promotion and facilitation
11. Undertake research on foreign investments and the business environment
12. Other relevant tasks assigned by Invest Maldives.
Minimum Qualification and Experience
1. The applicant must hold a Masters Degree in Business Administration/ Management/ Marketing/
Economics or a relevant field
2. Minimum 3 years of work experience
Skills and Other Requirements
1. Proficiency in Microsoft Office package
2. Ability to effectively prioritize and execute tasks in high-pressure environments.
3. Ability to manage multiple tasks and work to tight deadlines.
4. Experience in working both independently and in team oriented, collaborative environments.
5. Excellent communication skills
Working hours
0800-1600hrs, weekdays
The selected applicant may be required to work outside of the above working hours occasionally.
Gross Remuneration
MVR 26,000/- per month
Only shortlisted candidates will be invited for interview

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްއާއި ގުޅޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.
  • ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި: މި ވަޒީފާއަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 25 މެއި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ. ހުށަހަޅާ ސިޓީ، ސީ.ވީ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި) އަދި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ރެފަރެންސް ސިޓީ މި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެޑްރެސްކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
  • އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނީ [email protected] އީމެއިލްއަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު 14:00–08:00 ދެމެދު 3323668 ފޯނަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
17 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 މޭ 2022