ވަޒީފާތައް

Excavator Operator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

AVI TECHNOLOGIES Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Medical Insurance,
Accommodation & Food*
Annual Bonus*

* Terms and conditions applies
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are seeking a highly skilled and experienced Excavator Operator to join our growing construction team.

 

Responsibilities:

 1. Operate heavy equipment to move, load and grade earth, rock, gravel or other materials during construction.
 2. Safe operation of excavator on both public and private roadways.
 3. Execution of excavation and related tasks such as backfilling as per the requirements.
 4. Conduct pre-operational checks on equipment and clean, lubricate and refuel equipment.
 5. Performs necessary repairs and adjustments to equipment.
 6. Transportation of heavy equipment to and from the project sites.

 

Requirements:

 1. Ability to operate heavy machineries.
 2. Holds a heavy vehicle driving license (Category E or equivalent international license).
 3. Knowledge of excavation procedures and techniques.
 4. Ability to follow instructions and execute excavation plans.
 5. Excellent mechanical and problem solving skills.
 6. Good hand-eye-foot coordination and sense of balance.
 7. Phyiscal fitness for working in challenging environments.
 8. Ability to travel and work in the islands for long period of time.

 

Salary and other benefits:

 • Attractive Salary (negotiable based on knowledge and experience)
 • Medical Insurance
 • Accomodation / Food (tac applied)

 

Interested candidates may apply to this post via Job Center or email us the CV and NIC/Passport at [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
ޢުމުރު
25 އަހަރު - 50 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • NIC / Passport,
 • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އޮޕަރޭޓަރ، އެކްސްކެވޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2023