ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsible for all the financing activities specially inventory and stock . Also, to ensure the preparation of all kinds of reports related to financing operations.

Requirements

 • Diploma in related field with minimum 1 years of work experience in a similar field
 • Proficiency in MS office suite of applications
 • Fluency in Oral and Written Communication
 • Ability to plan, multitask and manage time effectively.
 • Highly driven and self-motivated individuals with good interpersonal, communication and problem-solving skills.
 • Leadership skills with ability to Lead, Monitor and Manage staff.

Documents required with application.

 1. Curriculum Vitae (CV) / Resume,
 2. Attested educational certificates,
 3. National ID card copy,
 4. Passport Size Photo
 5. Police Report (validity less than 06 months)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2023