ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

(ONLY FOR MALDIVIAN)

Onboard Landing craft involved in all activities towards smooth running of the trip. 

Responsibilities

- Ensure all equipment on-board are in perfect working condition and the boat is well-maintained and clean.

- Handling lines and mooring during docking.

- Follow the instructions of captain and help captain while on trip

Documents needed:

  • Police report
  • Id card copy
  • Attested Educational Certificates
  • CV

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖެނުއަރީ 2024