ވަޒީފާތައް

Chef De Partie މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Completed GCE A’ Level or Diploma in related field
 • Minimum 1 to 2 years’ relevant work experience
 • Effective communication and interpersonal skills

 

Job Specification

 • Prepares and services all food items according to Standard recipes and service standards
 • Ensures consistency in taste and presentation of all food items
 • Has the ability and flexibility to be scheduled for opening and closing shifts in the kitchen
 • Ensure freshness of food and ingredients by checking for quality, keeping track of old and new items, and rotating stock
 • Inspect and clean food preparation areas, such as equipment and work surfaces, or serving areas to ensure safe and sanitary food-handling practices
 • Ensure food is stored and cooked at correct temperature by regulating temperature of ovens, broilers, grills, and roasters
 • Assumes responsibilities of the Sous Chef in their absence
 • Performs other related duties as required

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޑެމީ ޝެފް
 • ސީނިއަރ ޝެފް ޑި ޕާޓީ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 ޖޫން 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
24 ޖޫން 2021