BLUE SPAN PVT LTD

ގ.ކަކާގެއާގެ
އަލިކިލެގެފާނުމަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ބިޒްނަސް ނޮލެޖް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ފިޒިއޮތެރެޕިސްޓް
 • ރިހެބިލިޓޭޝަން ތެރަޕީ
 • ސްޕީޗް ތެރެޕިސްޓް
 • ސިސްޓަމްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން