ވަޒީފާތައް

Graphics Designer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BLUE SPAN PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are seeking a talented and creative Part-Time Graphics Designer to join our team. As a Graphics Designer, you will be responsible for designing visually compelling and engaging content for both print and digital media. In addition, you will be responsible for managing social media content design and ensuring consistent brand messaging across various platforms.

Responsibilities:

 • Create visually appealing designs for print and digital media, including but not limited to social media graphics, posters, banners, flyers, brochures, and website elements.
 • Design eye-catching and effective social media content, including cover photos, profile pictures, and posts for various platforms such as Facebook, Instagram.
 • Develop and maintain a consistent brand identity across all social media channels, ensuring that the visual elements are cohesive and on-brand.
 • Conduct thorough research and gather relevant information to inform the design process and ensure accurate representation of concepts.
 • Collaborate with team members and stakeholders to incorporate feedback and make necessary revisions to designs.
 • Create a minimum of 4 social media posts per day across all platforms as instructed.

Requirements:

 • Proven experience as a graphics designer or a similar role, with a strong portfolio showcasing your design skills and creativity.
 • Proficiency in graphic design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) and other design tools.
 • Solid understanding of design principles, typography, color theory, and composition.
 • Experience in creating social media content and managing social media accounts.
 • Strong attention to detail and the ability to work independently as well as part of a team.
 • Excellent communication and time management skills.

This is a part-time position with flexible working hours. If you are a creative individual with a passion for design and social media, we would love to hear from you. Please send your resume, portfolio, and any relevant work samples with your application to [email protected].

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National ID Copy
 • Resume/CV
 • Portfolio
 • Work Samples
 • Cover Letter (optional)
 • References (optional)
 • Certifications (optional)
 • Quotation for the work

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޑިޒައިނަރ، ގްރެފިކް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
 • ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 ޖުލައި 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޖުލައި 2023