ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
72,577 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
72,577 ރުފިޔާ+
-Health Insurance

-Overtime payment as per university regulation

-Staff development and professional development opportunities

-Staff gym facility

-Staff Assistance Programs

-Library Membership
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/294997

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
24 ޖޫން 2024