ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Qualifications:     

 • Completion of O’level / A'Level
 • English & Dhivehi O’ level pass B & above
 • Must have Advance / Professional MS Word & Excel Skills 
 • Computer literate & Fluency in English 
 • Strong administrative and organizational skills
 • Knowledge of Quick book is an added advantage

Duties and Responsibilities: -

 • Organize daily administrative operations
 • Managing and routing office communications, letters, documents and reports
 • Managing project log
 • Co-ordinate with accounts & operations dept.

Preference for candidates from accounts background & knowledge of accounts software

Working Hours:    

 • 8 hours Sat - Thurs and closed on Fridays and Public Holidays

Remuneration Package:

 • MVR 15,000
  Will be increased after 6 months based on performance

Experience in a similar position will be an added advantage

Interested local candidates may submit applications with CV, Educational Certificates & ID copy on or before 25th Feb 2024 to [email protected] or viber 767 8024.
Shortlisted candidates will be contact for interview from 1000-1300 hrs

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް
 • އައިޑީ ކޮޕީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ފެބްރުއަރީ 2024