ވަޒީފާތައް

Assistant Admin މުއްދަތު ހަމަވެފައި

X Grid Pvt Ltd
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
Remuneration:
• Attractive remuneration package based on qualification and experience.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Key Responsibilities:

 • Answering and direct phone calls
 • Organize and schedule appointments
 • Plan meetings and take detailed minutes
 • Write and distribute email, correspondence memos, letters and forms
 • Assist in the preparation of regularly schedule reports
 • Develop and maintain a filing system
 • Update and maintain office policies and procedures
 • Maintain contact list
 • Book travel arrangements
 • Submit a reconcile expense report
 • Provide general support
 • Act as the point of contact for internal and external clients
 • Liaise with executive and senior administrative team to handle requests and queries from senior managers
 • Assist with budgeting
 • Assist with daily bookkeeping
 • Assist with daily attendance and overtime filing

 

Skills and abilities required:

 • Proven experience as an administrative assistant or office admin assistant
 • Knowledge of office management systems and procedures
 • Working knowledge of office equipment
 • Proficiency in MS Office (MS Excel, Word and Power Point in particular)
 • Excellent time management skills and ability to prioritize work
 • Attention to detail and problem solving skills
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Strong organizational skills with ability to multi-task
 • High School degree; additional qualification as an Administrative assistant or Secretary will be plus

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Written application
 • CV
 • National ID card copy
 • Police clearance report
 • Copies certificates
 • Interested and qualified candidates apply in writing along with, National ID card copy, CV, Police clearance certificate and copies of relevant certificates to [email protected]
 • For more information please contact: 3313247

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
21 މޭ 2022