ވަޒީފާތައް

އެޑްމިން އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LONUMEDHU MAGAZINE
މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު: 10:00-14:00 އާދީއްތަ-ބުރާސްފަތި

ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް:

 • ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
 • ލޮނުމެދު ޓެސްޓް ކިޗަންއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން
 • ލޮނުމެދުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރުމާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރި ވެދިނުން
 • ރެސިޕީތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • އައި ޑީ ކާޑް ކޮޕީ
 • ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ (ވޭތުވެ ދިޔަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައި)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Arts and Humanities
 • Social Sciences, Journalism and Information
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އޮގަނައިޒޭޝަން އަދި ފައިލްކުރުން
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ތަފާސް ހިސާބު އަދި ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
 • ޓީމްވޯކް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
27 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 ޑިސެމްބަރު 2022