ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirement:

ACCA / CIMA / Degree relevant in Accounting or Finance

Minimum 02 years of relevant work experience in a corporate accounting environment

Experience in Quickbooks (preferably QBO)

Excellent verbal and written communication skills

High level of accuracy and strong attention to detail

Ability to work in a dynamic environment.

 

Package:

Attractive salary and benefits package

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓެންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ފައިނޭންޝަލް ލިޓްރަސީ އަދި ބުކްކީޕިންގ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
 • ކުއިކްބުކްސް
 • ޓެކްސޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޖޫން 2023