URBAN INVESTMENT PVT LTD

ގުޅީ އީސާ ކަލޭފާނުގެ އަލި މަނިކު ބިލްޑިންގް 9 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މުހަންމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ ގޯޅި، މާލެ 20184
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އާރބަން އިންވެސްޓްމަންޓަކީ ރިސޯޓް ސަޕްލައިސް، ރީޓެއިލް، ރިއަލް އެސްޓޭޓް އަދި ޓުއަރިޒަމް ވިއަފާރީގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާތައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެފައި ވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • އެކޮމޮޑޭޝަން- އެހެނިހެން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް