ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

އެކައުންޓްސް އެންޑް އެޗް.އާރު އެސިސްޓެންޓްގެ ޒިންމާއަކަށްވާނީ، ކުދި ނަގުދު ފައިސާ، އެކައުންޓް ރިސީވަބަލްސް ފަދަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެކައުންޓިންގ ޙަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން ފަދަ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. އެކައުންޓިންގ ޒިންމާތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރެކޯޑްކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ގެ ކަންކަން އެންމެ މަތީ މިންވަރަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީކުރުމުގައި އެޗް.އާރު ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުން އެކައުންޓްސް އެންޑް އެޗް.އާރު އެސިސްޓެންޓްގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • އެކަޑަމިކް ސެޓްފިކެޓް
 • ޕޮލިސް ރިޕޯޓް (6 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ނޫން)
 • ރެފަރެންސް ސިޓީތައް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޑިސެމްބަރު 2021