އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ކެނޯޕަސް މޯލްޑިވްސް އަކީ ސަފާރީ ބޯޓް އަދި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ހިންގަމުންދަނީ 10 ރޫމުގެ ދިނަށަ ކިޔާ ސަފާރީއެކެވެ.  އަދި ކ.ތުލުސްދޫގައި ކެނޯޕަސް ރިޓްރީޓްސް މޯލްޑިވްސް އާއި އިތުރ ގެސްޓްއުސް ހިމެނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް
  • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ޑްރައިވިންގ
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ