ވަޒީފާތައް

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

DUPLEX PVT LTD
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ވަނަވަރު
  • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
  • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
27 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 މާރިޗު 2023