އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އެޖައިލް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ރިލޭޝަންޝިޕް ބިލްޑިންގ
 • ރިސްކް އެސެސްމަންޓް
 • ސޭފްޓީ އަދި ފަސްޓް އެއިޑް