HANIMAADHOO DIVE AND WATERSPORTS PVT LTD

ހެޕީ ލައިފް، ހަނިމާދޫ ޑައިވް އެންޑް ވޯތާސްޕޯޓް، އަމީނީ މަގު
ހދ. ހަނިމާދޫ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޕަޑީ ފަސް ތަރީގެ ފީނުމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ފީނުމުގެ ތަމްރީނުދޭން ފެށިފާވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްތޯބަރު މަހުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފީނުމުގެ މަރުކަޒު ހުންނަނީ ހދ.ހަނިމާދޫގަައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ފިހާރަ
 • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް