ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

C3 in Electrical Installation and Maintenance މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Fenaka Institute for Training and Research Govt.Funded-Apprenticeship
ސަނަދުގެ ދަރަޖަ
އޯލެވެލް
މުއްދަތު
4

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

The holders of this qualification will be competent to work in the Construction Sector as a domestic electrician. The level III qualification presented here will facilitate preparing students to the entry level workplace tasks and the competency units are mapped in such a way to fulfill the knowledge and skills requirements of the “Domestic Electrician” occupation within the local construction Industry.

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
30

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • Completion of Basic Education or Attainment of a Level 2 qualification
  • 18 years of age and Ability to communicate in the language of instruction

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް
ކޯސް ފެށެނީ
1 ޖޫން 2022
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 ޖޫން 2022