Fenaka Institute for Training and Research

ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީ މަގު، މާލެ 20307 ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު