ވަޒީފާތައް

2294 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Assistant Boat Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Banking Solutions Engineer

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Systems Analyst

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
5 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Customer Service Assistant, Dhidhdhoo Branch

Bank of Maldives
ހއ. ދިއްދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Business Intelligence Analyst

Bank of Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Card & ATM Settlement Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

1 x Boat Crew

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

1 x Assistant Boat Captain

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
3 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Technical Support Specialist

Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View