ވަޒީފާތައް

10 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD

MVR

HR & Administrative Assistant 

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Accountant

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Executive

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Waiter

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
ހދ. ހޮނޑާފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Human Resources officer

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Airport Representative

Expired
Not Specified
1 Vacancy
8 months ago
View

Villa Attendant

Expired
Not Specified
1 Vacancy
8 months ago
View

front desk agent

Expired
Not Specified
1 Vacancy
8 months ago
View

HR Officer

Expired
MVR 10,000
1 Vacancy
9 months ago
View

Receptionist

Expired
MVR 5,000
9 months ago
View