ވަޒީފާތައް

34 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD

MVR

Shop Assistant

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Housekeeping Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Housekeeping Supervisor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Front Office Supervisor

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Logistic Assistant

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,999 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

DHOANI CREW

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
4 months ago
View

DHOANI CAPTIAN

Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
4 months ago
View

Villa Attendant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Restaurant Waiter

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

RESERVATION AGENT

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
ހދ. ހޮނޑާފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް