ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Increment will be given after the performance appraisal.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

A draftsman is a skilled professional who draws plans for buildings and machines. He will form part of a multidisciplinary engineering team, and should be comfortable working at an adjustable time table as well as a computer terminal. Usually work at our offices, but will at times need to fulfill travel requirements and work on-site.

 

Qualifications & Experience

 • Complete knowledge of CAD software such as AutoCAD, and Autodesk.
 • Proven work experience in the Construction industry as an Architectural Draftsman, Architectural Drafter, or a similar role.
 • Interest in Drafting, Architecture, or a related field.
 • Experience and familiarity with various architectural codes, specifications, and designs.
 • Understanding of the industry standards and safety regulations.
 • Excellent drafting and mechanical and mathematical skills. Having a keen eye for detail.
 • Good time management, multitasking abilities, and organizational skills.
 • Ability to work well in a team and on your own.
 • Ability to respond well to criticism and maintain a positive attitude.
 • Willingness to travel to different locations.

 

Duties & Responsibilities

 • Analyze and understand the building specifications, sites, and codes.
 • Refer to the architectural sketches and specifications for creating blueprints and technical drawings.
 • Ensure that the technical drawings have correct measurements, codes, and calculations. Use CAD software to create technical drawings and hand them over to the Construction Manager and Construction Engineer.
 • Use various drafting techniques for charts, drawings, and other technical records.
 • Calculate dimensions and perform measurements by visiting construction sites as and when needed.
 • Ensure to adhere to industry standards and safety regulations at all times.
 • Keep up with the latest trends, developments, and technologies in architectural design.

 

Reporting to

 • Engineering Department

 

Interested candidates may send their CV with all other necessary documents to [email protected]. Only shortlisted candidates will be notified.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • National Id card
 • Educational Certificates
 • Experience Letters
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
މަޤާމްތައް
 • އާކިޓެކްޓް، ބިލްޑިންގ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މޯޓިވޭޝަން
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ނޮވެމްބަރު 2022