ވަޒީފާތައް

Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
އިންޓަރން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an accounts assistant intern who are willing to work on a temporary basis with us. 

Work location: A.A.A & Trading Head Office, K.Male'

Main duties & Responsibilities 

 • Record daily transactions in the general ledger
 • Prepare and present monthly financial statements to the management of the Company
 • Process invoices accurately and within expected time periods
 • Perform reconciliations of general ledger accounts
 • Prepare and submit Goods and Services Tax (GST) returns
 • Make all statutory payments such as Goods and Services Tax (GST) and Business Profit Tax (BPT) to the Maldives Inland Revenue Authority
 • Liaise with external parties

Requirements 

 • Must be a recent graduate or actively working towards a Bachelor’s Accounting.
 • Satisfactory completion of introductory accounting courses and a basic understanding of accounting and financial principles.
 • Strong verbal and written communication skills.
 • High level of efficiency, accuracy, and responsibility.

Salary/Stipend : Negotiable 

Reach us at recruitmެ@aaa.com.mv with your resume & all other necessary documents. 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV / Resume
 • National Id card
 • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • އިންޓަރން
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ކުއިކްބުކްސް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 ނޮވެމްބަރު 2023