ވަޒީފާތައް

Shop Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Increment allowance (After evaluating the probation period)
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

3A Beauty Shop is seeking potential candidates for the below vacant position

Shop Assistant (Male)

No.Vacancy: 1

Work location: 3A Beauty Shop (Male’)

Core Duties & Requirements

 • Receiving, unpacking and arranging new shipments from suppliers and vendors
 • Arranging and labelling goods in the display shelves
 • Assisting customers in finding the products they’re looking for
 • Processing customer payments at the checkout point/till
 • Addressing customer complaints and inquiries
 • Providing shopping advice and recommendations to customers
 • Cleaning and rearranging the store after hours
 • Collaborating with other team members to keep the sales floor area clean and organized at all times

Candidate Profile

 • Qualification: Minimum O Level
 • Should be able to speak write and read in English and Dhivehi
 • Minimum one-year experience in a similar field will be an added advantage
 • Should be able to work in long time
 • Should have a valid maldivian driving license

Compensation & Benefits

 • Salary: MVR 8,000 - MVR 10,000

Interested candidates can send your CV to [email protected]. Only shortlisted candidates will be notified

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
20 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • National Id card
 • Educational Certificate
 • Experience Letters
 • Police Report
 • Valid Maldivian driving license

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އޮޕަރޭޝަންސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • މޯޓިވޭޝަން
 • ޓީމްވޯކް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޑިސެމްބަރު 2022