ވަޒީފާތައް

Administrative Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ގޯ އޯޝަން
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for a responsible Administrative Assistant to perform a variety of administrative and clerical tasks. Duties of the Administrative Assistant include providing support to our managers and employees, assisting in daily office needs and managing our company’s general administrative activities.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Updated CV
 • Academic certificates
 • Work experience references
 • Work experience references

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ޖެނެރަލް އޮފީސް ކްލާރކް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްޓިވް ލިސިނިންގ
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ ސްކިލްސް
 • އިފެކްޓިވް ޓީމްވޯކް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2023