ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,794 ރުފިޔާ - 13,878 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ވަށްބިންފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,794 ރުފިޔާ - 13,878 ރުފިޔާ
Service Charge
Overtime Pay
Accommodation
Meals
Wi-Fi
Laundry
Accumulation of Day Off
Medical Care
Gym
Water sports and Diving
Complimentary Accommodation
R&R Ticket
Drink Allowance
Relocation airline ticket
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Qualifications & Skills Required 

 • Able to do wind surfing
 • Should know how to sail catamaran
 • VDWS License will be an added advantage
 • Should have parasailing license
 • Should be able to operate jet ski
 • Kite surfing will be an added advantage
 • Able to conduct all water sport related activities in professional manner

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Complete updated CV
 • Recent PP size Photo
 • National ID Card Copy
 • Educational Certificates & Licenses
 • Experience Letter from previous employments
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
 • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
މަޤާމްތައް
 • ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ކޮމިޓްމެންޓް
 • ފަތަން އެނގުން
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 އޭޕްރީލު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
24 މޭ 2022