އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
  • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
  • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
  • ޔޮޓުމެރީނާ
  • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
  • ފަތުރުވެރި އުޅަނދުގެ ބޭރުގެ އެޖެންޓު