ވަޒީފާތައް

Sales and Marketing Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Southern Waters Pvt Ltd
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ފުއައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލައް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
According to company policy
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking to hire an experienced sales and marketing executive to help drive company sales. In this position, you will be involved in developing marketing strategies, implementing marketing plans, developing sales strategies, maintaining customer relations, and creating sales reports

To ensure success as a sales and marketing executive, you should have strong knowledge of modern marketing techniques, a passion for sales, and excellent communication skills. Ultimately, a top-notch sales and marketing executive creates strategies that align with our business

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ
ޢުމުރު
30 އަހަރު - 45 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Police Report
 • Medical Report
 • Educational Certificates
 • National ID or Passport copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
 • ޔޮޓުމެރީނާ
 • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
 • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
 • ފަތުރުވެރި އުޅަނދުގެ ބޭރުގެ އެޖެންޓު
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮމިޓްމެންޓް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ޕްރޮޑަކްޓް ނޮލެޖް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖުލައި 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 އޯގަސްޓު 2022