ވަޒީފާތައް

Videographer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Sun Siyam Media Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
Salary negotiable based on experience and qualifications
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for videographers who possess a fundamental understanding of videography principles and a passion for it.

 • Filming video on set and on location
 • Working with creative teams and clients to plan video shoots
 • Setting up and taking down cameras, microphones, lighting, props and other equipment
 • Ability to work in fast-paced, rapidly changing environments
 • Multitasking skills for working with many crew members at once
 • Creative thinking with an excellent eye for detail
 • Strong verbal and written communication skills for collaborating with clients and members of the production team
 • Knowledge of post-production techniques
 • Physical ability to move and hold recording equipment for long periods

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - ID card copy
 • - Other relevant documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ވީޑިއޯގްރާފަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Arts and Humanities
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްރިއޭޓިވް ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • ވީޑިއޯގްރަފީ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 މާރިޗު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 މާރިޗު 2024