ZZURRA MALDIVES

މ.ސުޕާރމާރކެޓް ޝޮޕިންގ ސެންޓަރ، 7ވަނަ ފްލޯރ، ޗާންދަނީ މަގު، މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
  • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް