ވަޒީފާތައް

Sales and Marketing Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ZZURRA MALDIVES
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Looking for a dedicated and motivated Sales & Marketing Manager to work with us:

 

- Excellent oral and written communication skills (English & Dhivehi)

- Strong analytical, organisational, and creative thinking skills

- Excellent communication, interpersonal, and customer service skills

- The ability to work under pressure

- Ability to manage staff and work tasks

 

Interested?

Please email your resume, ID card copy, educational certificates and documents to [email protected] before 20 Feb 2023

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Education Certificates
 • - ID Card Copy
 • - Work Experience Letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްރިއޭޓިވް ތިންކިންގ ސްކިލްސް
 • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
 • މީސް މީޑިއާ މާކެޓިން
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ފެބްރުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ފެބްރުއަރީ 2023