ވަޒީފާތައް

Telephone Sales Representative - Full Time މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 7,997 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 7,997 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Telephone Sales Representative X 4

Take home Salary: MVR 6,000~MVR 8,000.
Working Hours: Saturday to Thursday 8:30 – 17:00 hrs., Friday Off
Worksite:  M7 Print Pvt Ltd, M7 Tower, Ameenee Magu

Email:[email protected]           Website:http://www.m7maldives.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
  • އޮފިސަރ، ސޭލްސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 މާރިޗު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 މާރިޗު 2022