ވަޒީފާތައް

Accounts Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Plaza Enterprises Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
• 30 Days Paid Annual Leave
• Annual Increment based on Performance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Carry out day-to-day operations of Fixed Assets and Financial Reporting
 • Accurate and timely recording of transactions – Bookkeeping
 • Assist to develop, implement and maintain systems, procedures and policies, and ensure adherence to company guidelines
 • Keep track of payments relating to fixed asset acquisition and maintenance of the company
 • Keep track of the contracts and agreements related to fixed assets of the company
 • Keep track of funds and prepare daily/monthly fund summary
 • Verification and posting of transactions
 • Establish, maintain and reconcile general ledger
 • Carry out month-end and year-end procedures
 • Maintain and update records and information in the accounting system and carry out system reconciliation
 • Assist to prepare analysis, interpret and maintain accurate financial statements, reports and information
 • Assist in preparing a financial budget, and reports as required
 • Assist with the annual audit
 • Maintain financial files and records
 • Any other additional responsibility assigned by the HOD from time to time

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card or Passport
 • Updated CV
 • Relevant Educational Certificates (Attested from law firms / government offices)
 • Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022