ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on Experience and Qualifications
Training Opportunities with DELL, Microsoft & VMware
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities 

 • Willingness to learn and pursue a career in Information Technology 
 • Responsible for Troubleshooting hardware, preparing systems for delivery and assisting service team 
 • Ability to interact with customers in a professional manner and close sales together with the sales team. 
 • Ability to multitask, prioritize, and manage time efficiently 
 • Excellent verbal and written communication skills 
 • Goal-oriented, organized team player 
 • Up-to-date knowledge of new systems, information, software, and upgrades 
 • Work Experience in the field will be an advantage 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބިޒްނަސް އެނަލިސްޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ކޮމްޕިއުޓަރއ އަދި ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • އިފެކްޓިވް ޓީމްވޯކް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޖޫން 2023