ވަޒީފާތައް

Corporate Sales Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on qualifications and experience
Training Opportunities
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

 • Responsible for ICT Solution sales, achieve set sales targets and objectives.
 • Search and create new business development of customers.
 • Present and convey solutions and services best suitable to customer’s business objectives in proposals and presentation.
 • Responsible for tender management, quotation, and proposal generation.
 • Ability to gain familiarity with the IT industry, and stays updated on trends and innovative products

Requirements:

 • Diploma Information Technology or Business Management or Equivalent Experience in a related field.
 • Minimum 1 year of business / sales experience.
 • Sound understanding of ICT technology and solutions in business applications in public & private sector will be an added advantage.
 • Independent, self-motivated, analytical and results oriented with customers management skills.

Working Hours: 9AM - 5PM

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްލޯޒިންގ ސޭލްސް
 • ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
17 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023