ވަޒީފާތައް

Assistant Sales Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on qualifications and experience
Training Opportunities
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

 • Responsible for ICT Solution sales, achieve set sales targets and objectives
 • Search and create new business development of customers both in Government and Private Sectors
 • Design and implement strategic sales plan that expands and grows the company’s customer base
 • Present and convey solutions and services best suitable to customer’s business objectives in proposals and presentation
 • Responsible for bid management, quotation, and proposal generation
 • Establishes sales goals and implements a plan to meet those goals
 • Ability to Gain familiarity with the IT industry, and stays updated on trends and innovative products

Requirements

 • Diploma / Degree in Information Technology or Business Management
 • Minimum 2 years of business / sales experience
 • Sound understanding of ICT technology and solutions in business applications in public & private sectors
 • Independent, self-motivated, analytical and results oriented with customers management skills

Working Hours: 9AM - 5PM

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • އޮގަނައިޒޭޝަން
 • ސޭލްސް
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ޓީމްވޯކް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޑިސެމްބަރު 2022