ވަޒީފާތައް

Survey Enumerator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MOONSHOT PVT LTD
މުސާރަ
200 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް / އިންޓަރން
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
5
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
200 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

You will be required to conduct a very short and easy survey at selected locations in Male' and Hulhumale' the Maldives. 

You will be provided with the training,  equipment and office space to work. 

Based on your pefromaance and dedication this assingment has the possiblity of fulltime employment. 

You will be paid a daily rate for the survey period. 

Preference will be given to freshly graduated A-Level students, and students waiting to go for higher studies or students in higher studies programs in Male'.

The survey will be conducted monthly until December 2023. You can apply anytime and best applicants will be selected monthly for the survey. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 38 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Please upload your cv at the time of submission.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
  • އޯރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޑިސެމްބަރު 2023