ވަޒީފާތައް

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަން މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VADAAN PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 11,999 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 11,999 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Attending to on and off site installation of systems and equipment.
 • Inspecting, analyzing, and troubleshooting systems and equipment.
 • Attending to repair and maintenance of installed systems and equipment.
 • Reading manuals and liaising with other professionals.
 • Running tests and interpreting results to make effective recommendations.
 • Writing up reports, safety regulations, and preventative maintenance plans.
 • Sourcing replacement parts.
 • Repairing or replacing faulty equipment.
 • Assembling, manufacturing or building any components required.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • References
 • Educational Certificates
 • ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
 • ޓެކްނީޝަން، ހާޑްވެއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޭޕްރީލު 2023