ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Main functions of the job

 1. Management of all general accounting transactions
 2. Preparation of monthly, quarterly and annual accounting reports
 3. Reconcile accounts payable and receivable
 4. Prepare vouchers and cheques for the release of funds and procure logistics as approved by Directors
 5. Ensure timely payments
 6. Tracking organization expenses
 7. Processing refunds 
 8. File payment vouchers and receipts and keep soft copies of all payments and receipts
 9. Sending bills and invoices to clients and communicating with clients regarding billing and payments
 10. Working on collection of overdue payments
 11. Conducting required verbal and written communications with regulatory authorities

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Educational Certificates
 • References
 • ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޭޕްރީލު 2023