VADAAN PVT LTD

ލެވަލް 6،
ޝޮޕް ނަންބަރ 1/29، ޗާންދަނީ މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ވަޑާން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހޮސްޕިޓާލިޓީ އަދި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިންޑަސްޓްރީތަކަށް، ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ.

މި ވަގުތު ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު އޮޕަރޭޝަން ބިނާވެފައިވަނީ، އިންޑަސްޓްރިއަލް ވޮޝިންގ އަދި އެނޫންވެސް ކްލީނިންގ މެޝިންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކްލީނިންގ ކެމިކަލް ޑޯޒްކުރާ އޮޓަމެޓިކް ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް އަދި ބޭނުންވާ މެއިންޓެނަންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނާއެކު، މިކުންފުންޏަކީ ލޯންޑްރީ، ކިޗަން އަދި ހައުސްކީޕިންގގައި ބޭނުންކުރާ ކްލީނިންގ ކެމިކަލް އަދި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ސަޕްލައިކޮށް ވިއްކާ ވެންޑަރއެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ރަބަރާއި ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުން
 • ދަނގަޑު ވިރުވައިގެން ބާވަތްތައް އުފެއްދުން (މެޝިނަރީ އަދި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސާމާނު ފިޔަވައި)
 • ފަރުނީޗަރު އުފެއްދުން
 • ފެން ނެގުން، ފެން ސާފުކުރުން، ޓްރީޓްކުރުން އަދި ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ނަރުދަމާ/ ގަންދު
 • ކުނި ބެލެހެއްޓުން
 • ކުނި ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އިއާދަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • އަރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް؛ ޓެކްނިކަލް ޓެސްޓިން އަދި އެނަލިސިސް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
 • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް