ވަޒީފާތައް

Survey Enumerator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MOONSHOT PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް / ފްރީލާންސް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
6
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
You will be paid at a rate based on per complete questionnaire.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

You will be required to conduct a phone survey targetted for business in the Maldives. 

You will be provided with the training,  equipment and office space to work. 

Based on your pefromaance and dedication this assingment has the possiblity of fulltime employment. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • latest CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ޑޭޓާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
  • ފްރީލާންސް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުން
  • މުވާސަލާތުކުރުން
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 ފެބްރުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ފެބްރުއަރީ 2023