ވަޒީފާތައް

Student Service Executive (MAPS College) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MAPS Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
7,400 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,400 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The Leading College in the Maldives is now hiring

We are looking for a talented individual to join our college as a Student Service Executive

Apply now to start a rewarding and exceptional professional career at MAPS College

  1. The ideal candidate must possess A’ Level qualification and experience of at least 1 year in a related field
  2. He/she must have excellent customer service and communication skills in English and Dhivehi in addition to being proficient in the use of the Microsoft Office package

Working Hours:  2:00pm – 11:00pm

Remuneration:    MVR 7,500.00  

Interested candidates, please send in your CV and relevant documents to [email protected] on or before 25th July 2022. Please feel free to contact the HR department +960 3314621 for further clarification

Only shortlisted candidates will be contacted for the interview

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ޖުލައި 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖުލައި 2022