ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
- ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ރަސްމީ ގަޑި:      ހެނދުނު 7:00 އިން މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށް (އާދީއްތަ ދުވަހުންފެށިގެން  ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް)

ވަޒިފާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް:

- ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުން އަދި ބެލެނިވެރިން  ސިއްޙީކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްރޮގުރާމްތައް ރާވައި ހިންގައި ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

- ދަރިވަރުންގެ ހެލްތް ޗެކަޕް ޕްރޮގުރާމް ރާވައި ހިންގައި ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

- ސްކޫލް ތެރޭގައި އަދި ސްކޫލުން ބޭރުގައި  ސްކުލުން އިންތިޒާމްކުރާ / ބައިވެރިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

- ހެލްތްރޫމުން ފަސްޓްއެއިޑް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ، ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

- ސްކޫލްގެ  ގޯތިތެރެއާއި ފާޚާނާތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޗެކްކުރުން

- ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެހީތެރިވެދިނުން

- ދަރިވަރުންނަށް ސިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - ވަޒިފާއަށް އެދޭ ފޯމު ( www.gis.edu.mv/jobs އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެ: )
  • - ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެ ކޮޕީ
  • - ސިއްހީ ދާއިރާއިން ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީލެވެލްގެ ސަނަދު ގެ ކޮޕީ
  • - ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކޮޕީ
  • - ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒިފާ އަދާކުރި ތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސާނަވީ ތައުލީމު
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Education
  • Health and Welfare

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޖެނުއަރީ 2023
ހުށަހެޅުމަށް