Ministry of Education

ވެލާނާގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ / އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ކ. މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ، ތައުލީމު ކުރިއަރުވާ ނެގެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ވުޒާރާއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރީ- ޕްރައިމަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޝަން
  • ސާނަވީ ތައުލީމު
  • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް