ވަޒީފާތައް

Site Supervisor މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

A.A.A & Trading company is looking for an energetic individual who is willing oversee construction projects and supervise the construction team

Responsibilities

 • Inspecting construction sites regularly to identify and eliminate potential safety hazards
 • Supervising and instructing the construction team as well as subcontractors
 • Educating site workers on construction safety regulations and accident protocol
 • Enforcing site safety rules to minimize work-related accidents and injuries
 • Handling site accidents in accordance with established accident protocol
 • Maintaining an accurate record of construction employee attendance
 • Evaluating the performance of construction employees and instituting disciplinary measures as needed
 • Analyzing blueprints to ensure that construction projects meet design, safety, and budget specifications
 • Recommending changes to construction operations or procedures to increase efficiency

Requirments

 • Proven experience working as a site supervisor. (Minimum 2 years)
 • Working knowledge of construction tools and equipment
 • The ability to interpret blueprints
 • Outstanding leadership skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Excellent organizational and communication skills

Interested candidtae may send their Cv & all other neccessary documents to [email protected]. Only shorlisted candiates will be notified 

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
25 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • National Id card
 • Educational Certificates
 • Experience Letters
 • Valid Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ސުޕަވައިޒަރ، ސައިޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މޯޓިވޭޝަން
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޮކްޓޯބަރު 2022