ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

HOME EXCELLENCE
މުސާރަ
4,500 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ގއ. ވިލިނގިލި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,500 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ސޭލްސް ކަމިޝަން
އެކަމަޑޭޝަން
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ މެގަ ޕްރިންޓްސް / ގއ.ވިލިނގިލީގައެވެ.

ޕްރިންޓްކުރުން

ލެމިނޭޓްކުރުމާއި ، ސްކޭންކުރުން ، ބައިންޑްކުރުން

ކުއިކްބުކްއަށް އެންޓަރކުރުމާއި ސޭލްސް އަޕްޑޭޓްކުރުން

ކޮރަލްޑްރޯއާއި މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯރޑްއިން ތާނަ އަދި އިގިރޭސި ޓައިޕްކުރަން އެގުން

އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން

ފޮޓޯނެގުން

މާރކެޓްކުރުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 45 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އައިޑީ ކާރޑް
  • ސީވީ
  • އެކަޑަމިކް ސެޓްފިކެޓް / ޖޮބް ރިފަރެންސް ލެޓަރ (ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ޝޮޕް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޖެނުއަރީ 2022